TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Psychoprofilaktycznego Oddział w Warszawie w 2018 r.

I. REALIZACJA PROGRAMÓW

 

W roku 2018 Oddział Warszawski Towarzystwa Psychoprofilaktycznego realizował następujące programy:

 

  • Programy szkolenia zawodowego.
  • Program "Pomagać efektywniej-model lokalnego systemu reintegracji" realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie "Szansa" z Białegostoku.
  • Program wspierania NGO i rozwijania współpracy ponadnarodowej.

 

PROGRAMY SZKOLENIA ZAWODOWEGO

 

1. Studium Reintegracji Społecznej

 

W ramach Studium Reintegracji Społecznej Towarzystwo prowadziło cykle szkolenia dla osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją, terapią uzależnień, pomocą psychologiczną, wychowaniem korekcyjnym i szeroko rozumianą pomocą społeczną, które mogą prowadzić lub wspierać proces usamodzielniania wychowanków opieki zastępczej. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i rodzinami ze środowisk marginalizowanych oraz z młodzieżą przebywającą w opiece zastępczej i borykającą się z wieloma problemami wyniesionymi z rodzin pochodzenia, pogłębionymi w wyniku pobytu w opiece zastępczej. Uczestnicy uczyli się pomagania osobom dorosłym, dzieciom i dorastajacym młodym ludziom w przełamywaniu kompleksów i nadrobieniu deficytów. Szkolenie nastawione było na rozwijanie dyspozycji i umiejętności pracy z osobami nieufnymi i nieumotywowanymi, takich jak: szacunek wobec klienta, partnerstwo, życzliwość, tolerancja, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz kompetencje zawodowe pomagającego (świadomość własnych wartości i ograniczeń, znajomość zasad etyki zawodowej, umiejętność formułowania specyficznej diagnozy i prowadzenia programu usamodzielnienia). W 2018 roku brało w nim udział 36 osób.

 

Efekty szkolenia

 

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzają swoją wiedzę, umiejętności oraz dyspozycje emocjonalne zwiększające w istotnym stopniu ich kompetencje w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy, przestępczości, uzależnieniom, patologii rodziny i patologii społecznej. Przede wszystkim rozwijają umiejętności ułatwiające nawiązywanie osobistego kontaktu z podopiecznym, wychowankiem, pacjentem lub członkami jego rodziny. Uczą się formułowania wieloczynnikowej, systemowej diagnozy oraz programowania i realizacji specyficznego postępowania korekcyjnego Zadaniem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy z młodzieżą, nastawione na odbudowę poczucia wartości i sprawczości wychowanków. Aby to było możliwe niezbędne jest przełamanie u większości z nich utartych nawyków i schematów dotyczących pomocy, wychowania, autorytetu dorosłego - tego, że dorosły wie lepiej co jest dobre dla wychowanka, jak należy postąpić w danej sytuacji itp. Uczestnicy szkoleń zdobywają też umiejętności pracy zespołowej i superwizji.

 

2. Inne szkolenia, konsultacje i superwizje

 

Towarzystwo nasze współpracuje z wieloma zespołami zawodowymi z terenu całego kraju. Wspiera zespoły prowadzące programy psychoprofilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne lub resocjalizacyjne. Wiele zespołów szkoli systematycznie swoją kadrę w naszym Towarzystwie. Zespoły te chętnie korzystają z naszych doświadczeń, wypracowanych procedur i standardów zawodowych. Pracownicy tych zespołów przyjeżdżają na praktyki i wizyty studyjne do prowadzonych czy superwizowanych przez nas placówek. Często zespoły te konsultują swoje programy i trudności z naszymi superwizorami oraz uczestniczą w prowadzonych zajęciach warsztatowych i superwizyjnych. Konsultacje mają bardzo duże znaczenie, ponieważ pomagają w realizacji realnych programów. Pozwalają przekładać idee i założenia na praktyczne działanie, pomoc doświadczonych osób z wieloletnią praktyką umożliwia uniknięcie wielu problemów, zewnętrzna konsultacja korzystnie wpływa na współpracę w zespole. Wpływają korzystnie na identyfikację zespołu z programem, relacje w zespole, współpracę, programy dotyczące podopiecznych. W 2018 roku 53 osoby konsultowały prowadzone przez siebie programy pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom marginalizowanym. Towarzystwo rekomenduje i certyfikuje absolwentów swoich szkoleń w zakresie uzyskanych przez nich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 

B. PROGRAM "POMAGAĆ EFEKTYWNIEJ- MODEL LOKALNEGO SYSTEMU REINTEGRACJI"

 

W W lutym 2018 roku Towarzystwo rozpoczęło realizację 3-letniego programu, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modelu zarządzania usługami społecznymi na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Model zawiera rozwiązania nastawione na przerwanie zjawiska dziedziczenia biedy poprzez zbudowanie sieci współpracy lokalnych służb i instytucji oraz utworzenie lokalnego systemu pomocy prowadzonego przez jeden zespół pracujący według jednakowych standardów zawodowych. Rezultatem projektu będzie wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie efektywnego modelu, którego użytkownikami będą przede wszystkim organizacje pozarządowe oraz ich pracownicy oraz przedstawiciele współpracujących z nimi lokalnych służb (pomoc społeczna, edukacja, sąd, policja). Model będzie testowany w Białymstoku, stanowić będzie rozwinięcie poszerzenie aktualnej oferty Stowarzyszenia "Szansa" adresowanej do dzieci i rodzin mieszkających w rejonie ulic Barszczańskiej i Klepackiej. Program realizowany jest we współpracy ponadnarodowej z fińskim partnerem Tyynelä Development Centre z Järvenpää.

 

C. PROGRAM WSPIERANIA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

 

W 2018 roku Towarzystwo przeprowadziło warsztaty dla opiekunów zastępczych. Wszyscy opiekunowie stanowili rodziny zawodowe, niespokrewnione, dwie pełniły również funkcję pogotowi rodzinnych. Na program szkolenia składały się 4 warsztaty: komunikacji interpersonalnej; nawiązywania kontaktu i zawierania kontraktu z dzieckiem; warsztaty dotyczące podstawowych reguł i relacji w rodzinie zastępczej oraz rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci w opiece. Poza tematyką poruszaną na warsztatach bardzo ważny dla uczestników był wspólnie spędzany czas, możliwość wymiany doświadczeń, rozmów o trudnościach, kryzysach, podobieństwach i różnicach w pełnieniu opieki zastępczej. Osoby z wieloletnim stażem dzieliły się doświadczeniem z początkującymi, wspólnie analizowali błędy popełniane w pracy z dziećmi, rekomendowali sobie wzajemnie szkolenia, grupy wsparcia, ośrodki udzielające pomocy. Najważniejszym doświadczeniem dla wszystkich okazało się spojrzenie na rodzinę zastępczą oczami dziecka i rodzica biologicznego. Doświadczenie to uwrażliwiło ich na problemy słabych rodzin i trudnych wychowanków. W warsztatach wzięło udział 13 osób.

 

D. PROGRAM WSPIERANIA NGO I ROZWIJANIA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

 

Towarzystwo wspierało osoby i zespoły pomagające dzieciom i rodzino zagrożonym odebraniem dzieci oraz wspierające w przygotowaniu do samodzielności młodzież zagrożoną marginalizacją (przede wszystkim absolwentów pieczy zastępczej, placówek resocjalizacyjnych, terapeutycznych), zgodnie z wypracowanym przez TPP modelem usamodzielnienia. Towarzystwo w 2018 nawiązało współpracę z partnerami z Litwy, Finlandii i Niemiec. W 2018 odbyły się dwie wizyty studyjne w Polsce partnerów fińskich(7 osób) i niemieckich (3 osoby) oraz dwie wizyty studyjne przedstawicieli Towarzystwa w Niemczech i Finlandii.

 

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

KOSZTY PROWADZONYCH PROGRAMÓW W 2018 WYNIOSŁY 72 229 zł

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję