TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Statut

STATUT
TOWARZYSTWA PSYCHOPROFILAKTYCZNEGO
tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r.


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem, nosi nazwę "TOWARZYSTWO PSYCHPROFILAKTYCZNE", jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby podejmujące działalność na rzecz rozwijania i popularyzowania wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych.

§2

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§3

Nazwa Towarzystwa oraz logo jest prawnie zastrzeżona.

§4

Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r. poz. l04 z późniejszymi zmianami. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Ustanów, gm. Prażmów.

§6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§7

Towarzystwo może powoływać fundacje i być członkiem związku stowarzyszeń. Towarzystwo może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

Nadzór nad Towarzystwem sprawuje Starosta Powiatu Piaseczyńskiego (zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

§9

Towarzystwo może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w przepisach prawa, a szczególnie Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 1003 roku oraz niniejszym statutem.

§10

Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i celów statutowych Towarzystwa

§11

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach oraz niniejszym statutem w zakresie działalności wydawniczej, poligraficznej, reprodukcji zapisanych nośników informacji, handlu detalicznego poza siecią sklepową, działalności kateringowej, szkolnictwa
dla dorosłych i pozostałych form szkolenia, ochrony zdrowia ludzkiego, opieki wychowawczej i społecznej, działalności artystycznej i rozrywkowej oraz pozostałej działalności rekreacyjnej. 3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§12

Towarzystwo ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały. Oddział posiada osobowość prawną i może obejmować jedno lub kilka województw.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§13

Celem Towarzystwa jest:
1. szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych;
2. prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej;
3. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie metodyki oddziaływań psychoprofilaktycznych i psychokorekcyjnych.

§14

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie i wspieranie programów psychoprofilaktycznych, pomocy psychologicznej i socjalnej;
2. prowadzenie i wspieranie programów edukacyjnych, badawczych i eksploracyjnych na rzecz środowisk
i organizacji oraz instytucji świadczących usługi psychologiczne, zdrowotne i socjalne; 3. inspirowanie i prowadzenie różnych form popularyzujących wiedzę psychologiczną między innymi poprzez organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, pokazów i wystaw;

§15

Towarzystwo realizuje zadania publiczne w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
29a. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
32a. rewitalizacji;
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§16

Członkami Towarzystwa są:
Członkowie założyciele - podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Towarzystwa stają się jego członkami zwyczajnymi.
Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, akceptujące cele Towarzystwa, które złożą pisemną deklarację członkowską i uzyskają rekomendację dwóch członków Towarzystwa.
Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Towarzystwa z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
Przynależność do Towarzystwa nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach. Członkowie honorowi osoby fizyczne nie będące członkami zwyczajnymi lub wspierającymi - za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Towarzystwa.
 

§17

Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu Oddziału po spełnieniu warunków opisanych w §16 niniejszego Statutu. W ten sam sposób Zarząd Główny uchwala nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego przez kandydatów spoza terenu działania oddziałów. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Towarzystwa, nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

§18

1. Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Towarzystwa, prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Towarzystwa, prawo do korzystania z pomocy Towarzystwa w ramach określonych w statucie,
2. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa, przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, terminowo opłacać składki członkowskie,
3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego, głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu oraz obowiązku płacenia składek członkowskich.

§19

1. Utrata członkostwa Towarzystwa następuje w razie :
a. śmierci członka,
b. wystąpienia członka z Towarzystwa,
c. skreślenia z listy członków,
d. wykluczenia członka z Towarzystwa.
2. Skreślenie z listy członków Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Oddziału w razie
nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 3. Wykluczenie członka z Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego w razie :
a. nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
b. działania na szkodę Towarzystwa,
c. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
4. Członkostwo honorowe wygasa przez:
a. dobrowolne zrzeczenie się,
b. pozbawienie tej godności przez Zgromadzenie Członków lub Delegatów,
c. śmierć lub utratę praw obywatelskich.
5. Od uchwały Zarządu Terenowego w sprawach członkowskich zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu decyzji. W przypadku o którym mowa w §19 pkt 3 niniejszego statutu odwołanie przysługuje do Walnego zgromadzenia Członków lub Delegatów. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach członkowskich określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Członków lub Delegatów.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§20

Władzami Towarzystwa są : Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna,

§21

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

§22

W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 30 osób wówczas Walne Zgromadzenie Członków zastępowane jest Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Każdy Oddział Terenowy wybiera z pośród swych członków 2 Delegatów. Delegaci wybierani są na Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych organów (zgodnie z §23 niniejszego Statutu) Kadencja trwa 3 lata. Delegatom nie ogranicza się - w razie ponownego ich wyboru - ilości kadencji.

§23

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa, w tym wybór władz i Delegatów, zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych organów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Walne Zgromadzenie Członków / Delegatów/

§24

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Towarzystwa oraz osoby zaproszone.
2. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Główny co 3 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu wniosku w tej sprawie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa

§25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy :
1. uchwalanie statutu i zmian w statucie Towarzystwa;
2. ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji;
3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
4. wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa;
5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalenie regulaminów władz Towarzystwa, Oddziałów Terenowych oraz doraźnych komisji w razie ich powołania;
7. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd;
8. ustalanie wysokości składek członkowskich;
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
10. nadawanie godności członka honorowego i wspierającego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie pozbawienia tych godności;
11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków;

§26

1. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków / Delegatów/ członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W razie braku quorum określonego w §23 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zgromadzenie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Towarzystwa oraz pozbawienia godności członka honorowego Towarzystwa, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
4. Członkom wybranym do władz Towarzystwa nie ogranicza się - w razie ponownego ich wyboru - ilości kadencji.
Zarząd Główny

§27

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z Prezesa Towarzystwa oraz 2 członków .
2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.
4. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

Zarząd na pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Sekretarza, który pełni także funkcje Skarbnika.

§29

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:
a. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
b. opracowywanie planów i programów działalności Towarzystwa oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia,
c. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d. podejmowanie uchwał o w sprawach członkowskich określonych statutem,
e. prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa,
f. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,
g. powoływanie, w miarę potrzeb, fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów Towarzystwa,
h. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
i. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,
j. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa.
k. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Oddziałów Terenowych
l. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych organizacji lub spółek;

§30

Zarząd powołuje Oddziały i określa obszar ich działania.

§31

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Towarzystwa - Prezes może podejmować stosowne decyzje. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.
Główna Komisja Rewizyjna

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia z Towarzystwa, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a/ nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
b/ przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków;
c/ wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.;
d/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań księgowo finansowych sporządzonych przez Zarząd Główny.

§33

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Towarzystwa oraz członków Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia

§34

1. Zarząd Towarzystwa na wniosek co najmniej 15 członków powołuje Oddział Terenowy i ustala jego obszar działania.
2. Oddziały działają na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów Towarzystwa.

§35

Władzami Oddziału Towarzystwa są : Walne Zebranie Członków Oddziału. Zarząd Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§36

Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§37

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§38

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 3 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 1/4 członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie 6 tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Walne Zebranie Członków zwoływane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

§39

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania Oddziału,
b. wybór przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
e. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
f. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

§40

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje je na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący i są one protokołowane.

§41

1. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego oraz wice przewodniczącego pełniącego także funkcję sekretarza oraz skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Jeżeli osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Zarządu przestaje ją pełnić w czasie kadencji, to zastępuje go wiceprzewodniczący i pełni ją do dnia, na który przypadałby koniec kadencji jego poprzednika.
4. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy :
a. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b. uchwalanie rocznych planów działania oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
c. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d. powoływanie komisji problemowych zarówno stałych jak i doraźnych,
e. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
f. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia i skreślenia z listy członków Oddziału,
g. występowanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału,
h. składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału

§43

Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza, których to komisja wybiera ze swego grona.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:
a) nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§44

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a. kontrola działalności Oddziału co najmniej raz na rok,
b. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału,
c. składanie podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności,
d. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowo księgowych sporządzanych przez Zarząd Oddziału.

§45

Jeżeli w czasie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich skład osobowy zmniejszy się o nie więcej niż 1/3 wybranych członków, organy te mogą dokooptować do swego składu brakującą liczbę członków. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

§46

Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym.

§47

Do podpisywania, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Oddziału upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału łącznie.

§48

Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Towarzystwa.

Rozdział VI

Majątek i prowadzenie spraw finansowych Towarzystwa

§49

Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
c. dotacje,
d. darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
e. dochody z ofiarności publicznej.
f. w przypadku podjęcia działalności gospodarczej, dochody z tej działalności

§50

Zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Dla potrzeb niniejszego statutu przez szczególne zasady należy rozumieć zasady odbiegające od powszechnie stosowanych w stosunkach między osobami trzecimi.

§51

Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Towarzystwa i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§52

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.

Rozdział VII

Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa

§53

1. Likwidacja Towarzystwa następuje w razie
a. podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków,
b. wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Towarzystwa.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Towarzystwa może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 3/4 głosów.
3. Majątek z likwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
4. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd. Koszty likwidacji Towarzystwa, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Towarzystwa.
5. O likwidacji Towarzystwa Zarząd zawiadomi Starostę Powiatu Piaseczyńskiego.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§54

Składki członkowskie wpłacone na rzecz Towarzystwa nie podlegają zwrotowi.

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję