TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Wsparcie i rozwój studium reintegracji społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Od 1 grudnia 2008 do 31 marca 2012 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie realizuje projekt "Studium Reintegracji Społecznej".

Celem ogólnym projektu jest rozwój usług społecznych nastawionych na przezwyciężanie indywidualnych barier w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy. Cel ten realizowany będzie poprzez rozwój i wdrażanie nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowej pracy socjalnej w modelu indywidualnej asysty rodzinnej oraz wsparcie szkoleniowe dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
 

  • Cele szczegółowe to:
  • edukacja pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie aktywnych form pomocy rodzinom marginalizowanym społecznie w zakresie:
  • umiejętności budowania kontaktu i motywowania do zmiany
  • budowania specyficznej diagnozy i indywidualnego programu pomocy
  • zawierania kontraktu z podopiecznym
  • uwzględniania otoczenia społecznego w planowaniu pracy
  • pracy zespołowej
  • standardów i procedur zawodowych
  • poprawa sytuacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji rodzin marginalizowanych społecznie poprzez rozwój form i metod środowiskowej pracy socjalnej oraz wdrażanie modelu indywidualnej asysty rodzinnej.

 

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji i organizacji pomocy i integracji społecznej - pracowników instytucji samorządowych, państwowych i pozarządowych województwa mazowieckiego. W szkoleniach mogą brać udział osoby zatrudnione w m. in. w: Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej, kurateli sądowej, szkołach, placówkach dla dzieci i młodzieży.

Działania projektu obejmują przeszkolenie sześciu 12-osobowych grup w ramach 256-godzinnych cykli szkolenia treningowo-warsztatowego (dwie grupy rocznie).

 

Program Studium Reintegracji Społecznej

 

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie prowadzi Studium Reintegracji Społecznej dla osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją, terapią uzależnień, pomocą psychologiczną, wychowaniem korekcyjnym i psychoprofilaktyką dzieci i młodzieży. Studium ma na celu systematyczne szkolenie kadr w zakresie pracy nad sobą, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia programów korekcyjnych, profilaktyki uzależnień oraz pracy środowiskowej. Szkolenie to trwa około jednego roku i składa się z pięciu etapów:

 

1. warsztat wstępny - ( 6 godz.)
2. trening komunikacji - 4 dni (30 godz.)
3. trening interpersonalny - 7 dni (60 godz.)
4. trening rozwoju indywidualnego - 7 dni (60 godz.)
5. warsztaty diagnozy problemowej - 6 dni (50 godz.)
6. warsztaty programów korekcyjnych - 6 dni (50 godz.)
łącznie - 31 dni (256 godz.)

 

1. warsztat wstępny

Warsztat wstępny poświęcony jest prezentacji programu i form szkolenia oraz omówieniu oczekiwań uczestników związanych z udziałem w programie.

 

2. trening komunikacji

Trening komunikacji poświęcony jest wprowadzeniu podstawowych zasad nawiązywania kontaktu, komunikacji, mediacji i negocjacji. Udział w nim umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności efektywnego porozumiewania się i współpracy w grupie.

 

3. trening interpersonalny
Trening interpersonalny poświęcony jest optymalizacji funkcjonowania w kontaktach interpersonalnych. Przedmiotem analizy są relacje i zachowania w grupie, sposoby komunikowania się i podejmowane role społeczne. Uczestnicy szkolenia poznają swoje silne i słabe strony w zakresie umiejętności kontaktowania się z innymi. Zdobyta wiedza ułatwi uczestnikom nawiązywanie kontaktu z podopiecznymi.

 

4. trening rozwoju indywidualnego
Trening rozwoju indywidualnego poświęcony jest poszerzaniu i pogłębianiu świadomości swojego funkcjonowania emocjonalnego. Ułatwia uczestnikom przezwyciężenie własnych ograniczeń emocjonalnych, lepsze zrozumienie innych i pełniejsze wykorzystanie naturalnych predyspozycji w pracy z podopiecznymi.

 

5. warsztaty diagnozy problemowej
Warsztaty diagnozy problemowej poświęcone są nauce stawiania wieloaspektowej diagnozy problemowej podopiecznego i jego rodziny. W okresie poprzedzającym warsztaty uczestnicy przeprowadzają szereg kontaktów z podopiecznymi. Według podanego wzoru, przygotowują ich diagnozy problemowe i prezentują je na zajęciach. Diagnozy te analizowane są w grupie w trakcie szkolenia.

 

6. warsztaty programów korekcyjnych
Kolejne sesje warsztatowe poświęcone są formułowaniu specyficznego (adresowanego) programu korekcyjnego oraz systemowych metod jego realizacji. W okresie poprzedzającym zajęcia warsztatowe uczestnicy, w oparciu o wcześniej sformułowane diagnozy problemowe swoich podopiecznych, opracowują i przeprowadzają indywidualne programy korekcyjne dla nich. Trudności w konstruowaniu i realizacji programów analizują potem w grupie warsztatowej. Zajęcia warsztatowe obejmują też tworzenie programów korekcyjnych dla grupy lub rodziny. W trakcie warsztatów uczestnicy opracowują także indywidualne programy rozszerzenia i modyfikacji form i metod swojej pracy korekcyjnej. Uczą się też współpracy w zespole i współdziałania z innymi partnerami zawodowymi.

 

Efekty szkolenia
Szkolenie rozwija niezbędnie do pracy z osobami zmarginalizowanymi dyspozycje emocjonalne uczestników oraz uczy praktycznych umiejętności pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się planowania i analizowania własnej pracy, uczenia się na błędach, współpracy w zespole ora pracy z otoczeniem społecznym osób wykluczonych.

Zobacz nasze pozostałe projekty

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję