TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Zamiast przemocy

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa"

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich
 

"Zamiast przemocy"

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowany do rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest wypracowanie wspólnie z partnerem ponadnarodowym (Jonavos Rajono Socialini Paslaug Centras, Litwa) i wdrożenie wspólnie z partnerem krajowym (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" w Białymstoku) metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt zakłada podniesienie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz objęcie pomocą całych rodzin zagrożonych marginalizacją (poradnia rodzinna, ośrodek wsparcia rodzin, terapeutyczne wyjazdy rodzinne). Wypracowane w trakcie projektu standardy pracy z rodzinami z problemem przemocy będą wdrażane po jego zakończeniu przez 8 organizacji pozarządowych na terenie całego kraju.

 

Główne założone rezultaty projektu to:

 • przeszkolenie 60 pracowników organizacji pozarządowych w zakresie pracy z rodziną z problemem przemocy
 • objęcie wsparciem ok.50 rodzin zagrożonych marginalizacją z Białegostoku
 • wdrożenie przez 8 organizacji pozarządowych wypracowanych w ramach projektu rozwiązań
 • objęcie wsparciem co najmniej 72 rodzin z problemem przemocy na terenie całego kraju
 • nawiązanie współpracy przez 10 pracowników z różnych instytucji na rzecz dzieci i rodzin
 • wsparcie asystenta dla 6 osób niepełnosprawnych
 • objęcie bezpośrednią pomocą ok.122 osób

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 965 573,11 zł
Całkowity koszt projektu wynosi: 2 084 604zł

 

 

 

Zobacz sprawozdania z przebiegu projektu

 

 

 

Harmonogram kwiecień - lipiec 2022
 

W okresie od kwietnia do lipca 2022 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  kontynuował swą działalność, prowadząc wdrażanie modelu, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem sprawuje kierownik merytoryczny. W ramach wdrażania kontynuowane są następujące formy pracy:

 1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej - Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.
 2. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych - Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy.
 3. Asystentura Rodzinna - Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.

 

Lider projektu, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od kwietnia do czerwca 2022 prowadził superwizje i konsultacje dla zespołu SPRiD wdrażającego model oraz kontynuował konsultacje dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem modelu. W okresie: IV-VI.2022 odbyły się następujące konsultacje dla zespołów wdrażających rozwiązanie: 09.04.2022 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA, 23.04.2022 Stowarzyszenie „My Dla Innych”. Ponadto odbyły się dwie dodatkowe konsultacje dla NGO, które odbyły się w terminach: 22.06.2022 Stowarzyszenie Towarzystwo Resocjalizacyjne i 28.06.2022 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom TYGIEL. Konsultacje odbywały się w siedzibach organizacji, terminy były ustalane przez koordynatorkę w porozumieniu z Zarządem zapraszającej organizacji i konsultantem.

 

Ponadto w dniach: 27.03-01.04.2022r odbył się warsztat pracy nad relacjami z dziećmi dla drugiej grupy pracowników NGO, wdrażających nowe rozwiązanie w ramach szkolenia „Studium Pracy z Rodziną”.
W dniach: 24-29.04.2022 odbył się warsztat pracy nad relacjami  z dziećmi dla  trzeciej grupy pracowników NGOW dniach: 22-27.05.2022 odbył się warsztat interwencji kryzysowej dla pierwszej grupy pracowników NGO wdrażających nowe rozwiązanie w ramach szkolenia „Studium Pracy z Rodziną”. W warsztatach wzięło udział 14 osób. W dniach 05-10.06.2022 odbył się warsztat interwencji kryzysowej dla drugiej grupy pracowników NGO. W dniach: 12-17.06.2022 odbył się warsztat interwencji kryzysowej dla trzeciej grupy pracowników NGO. Uczestnicy byli przygotowani do pracy warsztatowej, pracowali nad zasadami prowadzenia interwencji kryzysowej w rodzinach i brali aktywny udział w zajęciach. Przywieźli opisy pracy z rodzinami, wypełnione ankiety służące ocenie efektów ich pracy z rodzinami które prowadzili. Wspólnie w grupie przy pomocy trenerów analizowali swoje postępowanie wobec rodzin i oceniali efekty swojej pomocy.  Cykl szkoleń został zakończony z końcem czerwca, w miesiącu lipcu kierownik merytoryczny wraz z zespołem i Grupą Sterującą opracował dokument „Instrukcje i Rekomendacje”, stanowiący wskazówki dla Organizacji wdrażających rozwiązanie.

 

 

Harmonogram styczeń-marzec 2022

 

W okresie od stycznia do marca 2022 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  będzie kontynuował swą działalność, prowadząc wdrażanie modelu, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem sprawuje kierownik merytoryczny. W ramach wdrażania kontynuowane są następujące formy pracy:

 1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej - Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.
 2. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych - Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy.
 3. Asystentura Rodzinna - Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.

 

Lider projektu, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od stycznia do marca 2022 będzie prowadził superwizje i konsultacje dla zespołu SPRiD wdrażającego model oraz będzie kontynuował konsultacje dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem modelu. W miesiącu styczniu zaplanowane są m.in. konsultacje dla zespołu TPP Oddz. w Białymstoku (15.01.2022) oraz Towarzystwa Resocjalizacyjnego (22.01.2022). Kolejne terminy  konsultacji są uzgadniane na bieżąco  z zespołami i konsultantami. W miesiącu lutym odbędą się konsultacje dla zespołów stowarzyszenia „Tygiel” z Płocka i „Patronat” Oddz. w Piasecznie. W styczniu  zaplanowane są  również kolejne zajęcia warsztatowe dla pierwszej grupy Studium Pracy z Rodziną (23-28.01.2022), a dla drugiej w lutym 5-11.02.2022. Kolejne zjazdy warsztatów terapii małżeńskiej zaplanowane są w marcu  13-18.03.2022  i 20-25.03.2022.

 

Harmonogram wrzesień-grudzień 2021

 

W okresie od września 2021 do grudnia 2021 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  będzie kontynuował swą działalność, prowadząc wdrażanie modelu, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem sprawuje kierownik merytoryczny. W ramach wdrażania kontynuowane są następujące formy pracy:

 1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej - Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.
 2. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych - Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy.
 3. Asystentura Rodzinna - Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.

 

Lider projektu, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od września do grudnia 2021będzie prowadził superwizje i konsultacje dla zespołu SPRiD wdrażającego model oraz będzie kontynuował konsultacje dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem modelu. W miesiącu wrześniu zaplanowane są m.in. konsultacje dla zespołu stowarzyszenia „Patronat” Oddz. w piasecznie (11.09.2021) oraz Stowarzyszenia Monar i Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego (w październiku). Kolejne terminy  konsultacji są uzgadniane na bieżąco  z zespołami i konsultantami. We wrześniu odbędą się również zajęcia warsztatowe dla pierwszej grupy Studium Pracy z Rodziną (19-24.09.2021), w październiku 3-8.10.2021 i 17-22.10.2021 warsztaty diagnozy rodziny będą  miały kolejne grupy szkoleniowe.  Warsztaty aktywnej pracy socjalnej zostały zaplanowane w następujących terminach: 1 grupa: 14-19 listopad, druga grupa 28 listopad-3 grudzień, trzecia grupa 12-17 grudzień 2021.

 

Harmonogram lipiec-wrzesień 2021

 

W okresie od lipca do września 2021 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  będzie kontynuował swą działalność, prowadząc wdrażanie modelu, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem sprawuje kierownik merytoryczny. W ramach wdrażania kontynuowane są następujące formy pracy:

 1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej - Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.
 2. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych - Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy.
 3. Asystentura Rodzinna - Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.
 4. W miesiącu lipcu zaplanowane są obozy letnie dla dzieci z rodzin odbiorców objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Lider projektu, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od lipca do września będzie prowadził superwizje i konsultacje dla zespołu SPRiD wdrażającego model oraz będzie kontynuował konsultacje dla organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem modelu. W miesiącu lipcu zaplanowane są m.in. konsultacje dla zespołu stowarzyszenia „My Dla Innych” (3.07.2021) Stowarzyszenia „Tygiel” (17.07.2021), Towarzystwa Resocjalizacyjnego (24.07.2021), w miesiącu sierpniu w konsultacjach weźmie udział Towarzystwo Reintegracji Społecznej (14.08.2021), partner w projekcie SPRiD „Szansa” (21.08.2021) oraz TPP Oddz. w Białymstoku (28.08.2021), we wrześniu z konsultacji skorzystają zespoły Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego oraz Stowarzyszenia „Patronat” Oddz. w Piasecznie. Terminy wrześniowe konsultacji są w trakcie uzgadniania z zespołami i konsultantami. We wrześniu odbędą się również zajęcia warsztatowe dla pierwszej grupy Studium Pracy z Rodziną (19-24.09.2021).

 

Harmonogram kwiecień-czerwiec 2021

 

W okresie od kwietnia do czerwca 2021 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  będzie kontynuował swą działalność, prowadząc wdrażanie modelu, nadzór merytoryczny nad wdrażaniem sprawuje kierownik merytoryczny. W ramach wdrażania kontynuowane są następujące formy pracy:

 1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej - Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.
 2. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych - Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy.
 3. Asystentura Rodzinna - Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.

 

Lider projektu, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od kwietnia do czerwca będzie prowadził superwizje i konsultacje dla zespołu wdrażającego model oraz kontynuował nabór organizacji pozarządowych zainteresowanych wdrażaniem modelu. W miesiącu maju zaplanowane są pierwsze konsultacje dla organizacji, których Zarządy podjęły uchwałę o wdrażaniu modelu i szkoleniu kadry.

 

 

Harmonogram styczeń-marzec 2021

 

Partner projektu „Zamiast przemocy” Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w najbliższych miesiącach będzie kontynuowało swoją działalność polegającą na wdrażaniu modelu:

 

Prowadzona będzie Poradnia Rodzinna, asystentura rodzinna, wsparcie osób z niepełnosprawnościami doświadczającymi przemocy.

Pracownicy: terapeuci, asystenci, edukatorzy pracują od poniedziałku do piątku 8-20 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok.

Zespół dostosowuje swoje działania do obowiązujących przepisów i wytycznych, podtrzymuje kontakty ze wszystkimi zakwalifikowanymi odbiorcami. W razie potrzeby kontakty odbywają się online lub telefonicznie. Zamiast zajęć grupowych prowadzone są spotkania indywidualne. Istota rozwiązania polegająca na sposobie pracy uwzględniającym diagnozę rodziny, zaplanowany i weryfikowany program pomocy, możliwa jest do realizacji także w formie ograniczonych kontaktów społecznych.

 

W miesiącu styczniu kierownik merytoryczny projektu przygotuje wspólnie z zespołem i partnerami analizę efektów testowania modelu, wnioski z analizy uwzględnione zostaną w instrukcjach i rekomendacjach oraz w ostatecznej wersji modelu.

 

W miesiącu lutym we współpracy z partnerem ponadnarodowym przygotowana zostanie ostateczna wersja modelu „Zamiast Przemocy”

 

Lider projektu – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie od marca rozpocznie nabór organizacji zainteresowanych wdrażaniem modelu, udziałem w konsultacjach i szkoleniu dotyczącym pracy z rodzinami.

 

Ze względu na pandemię Covid-19 i po uzgodnieniu z IZ, wydłużony został okres realizacji projektu o 4 miesiące. W związku z tym, część zajęć szkoleniowych i konsultacji dla zespołów przeniesiona została na późniejszy okres, ponieważ zakładamy, że wzrośnie wtedy możliwość bezpiecznej ich realizacji.

 

 

 

Harmonogram październik – grudzień 2020

 

Partner projektu „Zamiast przemocy” Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w najbliższych miesiącach będzie kontynuowało swoją działalność:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej,

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.

Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8-20 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin.

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe  przez edukatorów.

Edukatorzy pracują w godzinach 12:00-20:00 od poniedziałku do piątku, zajęcia grupowe: pon. 16-20 wt. 13-15, 17-19 śr. 13-14, 16-19 czw. 13-15, 17-19 pt. 13-15 , 17-19 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok                   

 

3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych.

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystent ON pracuje w  poniedziałki w godz. 12:00 do 20:00  od wtorku do piątku  w godz. 8:00-16:00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok 

 

4.  Asystentura Rodzinna,

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy.

Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok  

 

5. Wyjazdy terapeutyczne  rodzin z dziećmi.

Wsparcie rodzin z problemem przemocy.

23.10 - 26.10.2020, „Dom pod Bocianem”, ul. Olgi Grabiec14, 17-230 Białowieża  

 

 

 

Lider projektu – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie przeprowadzi:

 

1. Superwizja zespołu testującego model.

Konsultacja programu i postępowania z rodzinami.

Superwizja odbędzie się w dn. 30.10.2020, 13.11.2020, 18.12.2020, w godz. 9:00-17:00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok 

 

2. Studium Pracy z Rodziną - Warsztat interwencji kryzysowej.

Warsztat odbędzie się w dn. 19-24.10.2020 w godz. 9:00-13:00, 15:00-19:00 w Kuligowie przy ul. Krętej 5

 

3. Szkolenie dla zespołu testującego model. 

Konsultacja programu, pracy zespołu, współpracy i postępowania z rodzinami.

Szkolenie odbędzie się 16.10-18.10 2020 w godz. 9:00-17:00 w Kuligowie przy ul. Krętej 5

 

4. Warsztaty  dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Spotkania dla pracowników instytucji działających na rzecz rodzin z problemami przemocy z Białegostoku - zajęcia warsztatowe.

Warsztaty odbędą się w dn. 28.10.2020, 16.12.2020 w godz. 10.00-16.00 przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok

 

5. Konsultacje dla przedstawicieli służb – konsultacje indywidualne w uzgodnionym terminie przy ul. Magnoliowej 4, 15-669 Białystok 

 

 

 

Harmonogram lipiec-wrzesień 2020

 

 

Partner projektu „Zamiast przemocy” Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w najbliższych miesiącach będzie kontynuowało swoją działalność:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.

Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8-20 przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku.

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe  prowadzone przez edukatorów.

Edukatorzy pracują w godzinach 12:00-20:00 od poniedziałku do piątku, zajęcia grupowe: pon. 16-20 wt. 13-15, 17-19 śr. 13-14, 16-19 czw. 13-15, 17-19 pt. 13-15 , 17-19 przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku.

 

3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej.

Asystent ON pracuje w poniedziałki w godz. 12:00 do 20:00  od wtorku do piątku  w godz. 8:00-16:00 przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku i w miejscach ustalonych z ON.  

 

4. Asystentura Rodzinna

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta:

ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok oraz miejsca wskazane przez odbiorców.

 

5. Socjoterapeutyczne obozy dla dzieci

Wsparcie dzieci z rodzin z problemem przemocy.

I. 01.07.2020 - 20.07.2020   Strękowizna 1a, 16-304 Strękowizna

II. 06.07.2020 - 25.07.2020 ul. Hajnowska 33, 17 - 220 Narewka

 

6. Terapeutyczne wyjazdy rodzinne

Wsparcie rodzin z problemem przemocy. Dwa wyjazdy we wrześniu 2020 r. w trakcie wyboru  terminu i lokalizacji       

 

 

 

Lider projektu – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie przeprowadzi:

 

1. Superwizję zespołu testującego model. Konsultacja programu i postępowania z rodzinami. 31.07, 31.08., 11.09.2020 w godz. 9:00-17:00, ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok 

 

2. Szkolenie dla zespołu testującego model – 28-30.08.2020, ul. Kręta 5, Kuligów 05-254

 

3. Studium pracy z rodziną - Warsztat pracy nad relacjami z dziećmi – 13-18.09.2020, ul. Kręta 5, Kuligów 05-254

 

 

 

Harmonogram kwiecień-czerwiec 2020

 

 

W okresie od kwietnia do czerwca 2020 partner projektu – Stowarzyszenie SPRiD „Szansa” w Białymstoku  będzie kontynuował swą działalność:

 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów. Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8-20 przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku. W sytuacji kryzysu związanego z epidemią pełnią w tych godzinach dyżury, odbywają interwencje kryzysowe, wspierają rodziny telefonicznie.      

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe po zniesieniu obostrzeń  wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju prowadzone przez edukatorów. Edukatorzy pracują w godzinach 12:00-20:00 od poniedziałku do piątku przy ul. Magnoliowej 4 w Białymstoku.

 

3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystent ON pracuje w  poniedziałki w godz. 12:00do 20:00  od wtorku do piątku  w godz. 8:00-16:00. W okresie stanu epidemicznego pełni dyżury telefonicznie i bierze udział w interwencjach kryzysowych.

 

4. Asystentura Rodzinna

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy. Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.

 

5. Lider projektu

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie od kwietnia do czerwca będzie prowadził superwizje dla zespołu testującego model.  w dn. 17.04.2020,  08.05.2020, 12.06.2020r.

 

 

 

Harmonogram styczeń-marzec 2020
 

1. Prowadzenie Poradni Rodzinnej

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów. Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8-20, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe prowadzone przez edukatorów, od poniedziałku do piątku: pon. 16-20, wt. 13-15, 17-19, śr. 13-14, 16-19, czw. 13-15, 17-19, pt. 13-15, 17-19, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

3. Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy – asystent osoby niepełnosprawnej, Asystent ON pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

4. Asystentura Rodzinna

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

5. Socjoterapeutyczne obozy dla dzieci

Wsparcie dzieci z rodzin z rodzin z problemem przemocy:

1 grupa 22.01 - 01.02.2020 r., Białogóry 15,  16- 506 Giby  

2 grupa 23.01 - 02.02.2020 r., Dom pod Bocianem, ul. Pałacowa 14, 17-230 Białowieża

 

6. Superwizja zespołu testującego model

Konsultacja problemów emocjonalnych w pracy z rodzinami, programu i sposobu postępowania w dniach: 03.01.2020,  21.02.2020, 07.03.2020 r. w godz. 9:00-17:00,

ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

7. Warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

Spotkania dla pracowników instytucji działających na rzecz rodzin z problemami przemocy z Białegostoku - zajęcia warsztatowe w dniu 18.02.2020 r. w godz.10:00-16:00, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

8. Studium Pracy z Rodziną

Szkolenie zespołu testującego model: 2-7.02.2020 r. i 1-6.03.2020 r.

 

 

Harmonogram październik-grudzień 2019


1.    Prowadzenie Poradni Rodzinnej    
październik-grudzień 2019r.    Pracownicy poradni pracują od poniedziałku do piątku 8-20    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.

 

2.    Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin    
październik-grudzień 2019r.    Edukatorzy pracują w godzinach 12:00-20:00 od poniedziałku do piątku, Ośrodek czynny w godzinach (zajęcia grupowe) pon. 16-20 wt. 13-15, 17-19 śr. 13-14, 16-19 czw. 13-15, 17-19 pt. 13-15 , 17-19    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe prowadzone przez edukatorów.


3.    Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych    
październik-grudzień 2019r.    Asystent ON pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

4.    Asystentura Rodzinna    
październik-grudzień 2019r.    Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy.

 

5.    Superwizja zespołu testujacego model    
18.10, 15.11, 13.12.2019    9:00-17:00    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

Konsultacja programu i postępowania z rodzinami

 

6.    Warsztaty i dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

27.11, 11.12.2019    10:00-16:00    
ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

Spotkania dla pracowników instytucji działających na rzecz rodzin z problemami przemocy z Białegostoku - zajęcia warsztatowe nastawione na rozwój współpracy

 

7.    Warsztaty dla realizatorów testowania    

14-15.12.2019  

 
Dwudniowe warsztaty dla kadry testującej rozwiązanie w SPRiD Szansa

 

8.    Studium Pracy z Rodziną    

17-22.11.2019    


Szkolenie  dla członków zespołu testującego model „Zamiast Przemocy”

 

 

 

Harmonogram lipiec-wrzesień 2019
 
 

1.    Prowadzenie Poradni Rodzinnej    

lipiec-wrzesień 2019r.    
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok


Wsparcie rodzin z problemem przemocy poprzez pracę z terapeutami oraz specjalistów.

 

2.    Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzin    
lipiec-wrzesień 2019r.    
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok


Wsparcie rodzin z problemem przemocy zajęcia grupowe prowadzone przez edukatorów.


3.    Terapeutyczne wyjazdy rodzinne    
wrzesień 2019r.    1. 06.09.2019 - 09.09.2019 2. 27.09.2019-30.09.2019    

1. ul. Hajnowska 33, 17-220 Narewka

2. ul. Olgi Gabiec 14, 17-230 Białowieża


Wsparcie rodzin z problemem przemocy.


4.    Prowadzenie asysty osób niepełnosprawnych    
lipiec-wrzesień 2019r.    
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok


Wsparcie osób niepełnosprawnych borykających się z problemem przemocy poprzez pracę asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

5.    Socjoterapeutyczne obozy dla dzieci    
lipiec-wrzesień 2019r.    30.06.2019 - 19.07.2019    
1. os. Słoneczne 12, 11 - 612 Kruklanki, woj.Warmińsko-Mazurskie
2. trasa Sorkwity-Mikołajki, woj. Warmińsko-Mazurskie

 

Wsparcie dzieci z rodzin z rodzin z problemem przemocy.

 

6.    Asystentura Rodzinna    
lipiec-wrzesień 2019r.   -  Zadaniowy czas pracy dostosowany do potrzeb klienta.    

ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemem przemocy.

 

7.    Superwizja zespołu testujacego model    

12.07, 9.08., 27.09.2019    9:00-17:00    
ul.Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

 

Konsultacja realizacji programu, problemów w pracy zespołu, problemów w postępowaniu z rodzinami

 

Zobacz nasze pozostałe projekty

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję