TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Studium Metod Psychokorekcyjnych

I. Cele Studium

 

Towarzystwo nasze prowadzi Studium Metod Psychokorekcyjnych dla osób zajmujących się zawodowo terapią uzależnień, pomocą psychologiczną, wychowaniem korekcyjnym, psychoprofilaktyką, resocjalizacją i pomocą społeczną. Studium to przeznaczone jest dla osób, które mają już za sobą podstawowy cykl szkolenia zawodowego poświęcony pracy nad sobą oraz uzyskaniu elementarnych umiejętności uczenia się na błędach, pracy zespołowej, formułowania dynamicznej diagnozy oraz budowania indywidualnego programu korekcyjnego. Proponowane szkolenie adresowane jest przede wszystkim do absolwentów prowadzonych przez nasze Towarzystwo: Studium Psychoprofilaktyki, Studium Profilaktyki Uzależnień oraz Studium Readaptacji Społecznej i jest ich kontynuacją. Program Studium nastawiony jest przede wszystkim na rozszerzanie i optymalizację form i metod pracy korekcyjnej. Studium to ma na celu uzyskanie podstawowych dyspozycji i umiejętności w zakresie pracy indywidualnej, społeczności terapeutycznej, pracy z rodziną oraz interwencji kryzysowej. Uczy przede wszystkim podążania za klientem, partnerstwa, bezstronności oraz dyrektywnego działania w sytuacji kryzysowej.

 

II. Program Studium

 

Szkolenie trwa około jednego roku i składa się z pięciu etapów:

1. trening interpersonalny 6 dni (50 godz.)
2. warsztaty pracy indywidualnej 6 dni (50 godz.)
3. warsztaty społeczności terapeutycznej 6 dni (50 godz.)
4. warsztaty pracy z rodziną 6 dni (50 godz.)
5. warsztaty interwencji kryzysowej 6 dni (50 godz.)
  łącznie 30 dni (250 godz.)

 

1. trening interpersonalny

Trening interpersonalny nastawiony jest przede wszystkim na optymalizację funkcjonowania w grupie i w kontaktach z innymi ludźmi. Przedmiotem doświadczenia i analizy są relacje i zachowania w grupie, sposoby komunikowania się, gry i manipulacje poszczególnych uczestników, role społeczne przez nich podejmowane, a także cele i procesy grupowe. W trakcie tego treningu każdy uczestnik ma okazję uzyskać wyczerpujące informacje na temat tego jak jest odbierany i rozumiany przez pozostałych członków grupy. Może poznać swoje silne i słabe strony w zakresie umiejętności kontaktowania się z innymi i funkcjonowania w grupie. Ma też wielokrotnie okazję do wypróbowania nowych zachowań i ról, uzupełnienia braków, skorygowania błędów, zmierzenia się z własnymi trudnościami w kontakcie z innymi. Trening ten umożliwia też poznanie procesów zachodzących w każdej grupie oraz tkwiących w niej potencjalnych możliwości rozwojowych. Podstawowym celem tego treningu w ramach Studium jest też integracja grupy szkoleniowej umożliwiająca dalszą bezpieczną i intensywną pracę warsztatową.

 

2. warsztaty pracy indywidualnej

Warsztaty te umożliwiają uczestnikom poszerzenie i pogłębienie umiejętności nawiązywania kontaktu indywidualnego ze swoimi pacjentami i wychowankami. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy poszukują sposobów motywowania do zmiany oraz formułowania i zawierania kontraktu terapeutycznego. Uczą się stopniowej weryfikacji diagnozy i indywidualnego programu korekcyjnego oraz dostosowywania jego realizacji do gotowości i możliwości podopiecznego. Warsztaty pracy indywidualnej obejmują analizę przypadków oraz ćwiczenie w psychodramatycznej formie rozwiązywania różnych trudnych sytuacji w kontakcie indywidualnym. Umożliwiają też poznanie efektywnych metod terapeutycznych w pracy indywidualnej. Zajęcia te ułatwiają także przezwyciężanie własnych ograniczeń emocjonalnych oraz pełniejsze wykorzystanie naturalnych predyspozycji osobowościowych w pracy indywidualnej z klientem.

 

3. warsztaty społeczności terapeutycznej

W trakcie warsztatów społeczności terapeutycznej uczestnicy uczą się diagnozy procesów grupowych oraz prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych i społeczności terapeutycznej. Zajęcia obejmują zarówno analizę prowadzonych przez uczestników zajęć grupowych jak i ćwiczenie różnych metod pracy z grupą w formie psychodramatycznej. W okresie poprzedzającym te warsztaty uczestnicy mają do wykonania, w swoich miejscach pracy, szereg zaprogramowanych przez siebie zajęć dla grup i społeczności wychowanków. Ich przebieg, wyniki oraz trudności w realizacji omawiają i analizują w grupie treningowej w trakcie sesji warsztatowych. Zajęcia warsztatowe poświęcone są także ćwiczeniu partnerskich relacji z wychowankami i pacjentami oraz tworzeniu i prowadzeniu społeczności terapeutycznej.

 

4. warsztaty pracy z rodziną

Kolejne sesje warsztatowe poświecone są analizie i metodom pracy z rodziną. Uczestnicy zajęć uczą się nawiązywania kontaktu, formułowania diagnozy rodziny, motywowania do zmiany ról i relacji emocjonalnych w rodzinie, zawierania kontraktu terapeutycznego oraz formułowania programu korekcyjnego. Służy temu analiza przypadków oraz ćwiczenie różnych form pracy z rodzinami. Szczególne znaczenie w pracy z rodziną nadajemy umiejętności uwzględniania indywidualnych ocen, potrzeb i problemów każdego z członków rodziny oraz bezstronności w poszukiwaniu rozwiązań i wspieraniu ich realizacji. Uczestnicy grupy mają okazję przećwiczyć w warunkach laboratoryjnych trudne sytuacje, które napotykają w swojej pracy z rodzinami oraz poznać i przećwiczyć nowe metody ich rozwiązywania. Warsztaty pracy z rodziną poświęcone są także pracy zespołowej w prowadzeniu pracy z rodziną.

 

5. warsztaty interwencji kryzysowej

Warsztaty te poświęcone są zasadom i metodom podejmowania interwencji kryzysowej w kryzysie indywidualnym lub rodzinnym. Zajęcia warsztatowe poświęcone są formułowaniu procedur rozpoznawania sytuacji kryzysowej, nawiązywania kontaktu, poszukiwania rozwiązań doraźnych i długofalowych oraz tworzeniu systemu oparcia. Zajęcia te obejmują zarówno analizę doświadczeń uczestników w zakresie interwencji kryzysowej jak i ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Uczestnicy tych warsztatów formułują też zasady oraz rozwijają umiejętności współpracy z innymi służbami w ramach lokalnej społeczności.

 

z a j ę c i a    s e m i n a r y j n e

 

W trakcie treningów i warsztatów, wieczorami, po zakończeniu ustrukturalizowanych zajęć sesyjnych, odbywają się też zajęcia seminaryjne obejmujące prezentacje pracy (zespołów, placówek) poszczególnych uczestników Studium. Umożliwiają one optymalizację własnych programów pracy oraz analizę możliwości pracy z podopiecznymi. Zajęcia te umożliwiają także wzajemną wymianę doświadczeń. Kontakty i współpraca nawiązane w trakcie szkolenia często kontynuowane są także po jego zakończeniu. Udostępniana i rozprowadzana jest też literatura fachowa oraz różne materiały i opracowania instruktażowe.

 

III. Oczekiwane efekty szkolenia

 

Uczestnicy Studium uczą się przede wszystkim pracy psychokorekcyjnej z klientem respektując jego specyfikę emocjonalną, wartości, motywację i gotowość do zmiany. Pogłębiają umiejętności rozumienia i podążania za klientem oraz selektywnego wspierania jego dążeń. Uczą się partnerstwa w pracy ze społecznością i bezstronności w pracy z rodziną oraz dyrektywnego, ale nie arbitralnego postępowania w sytuacjach kryzysowych. Poszerzają swoją wiedzę i umiejętności pracy z rodzinami patologicznymi i grupami kontrkulturowymi. Zapoznają się z metodami pracy z grupą i społecznością korekcyjną oraz różnymi formami terapii rodzinnej i interwencji kryzysowej. Poznają też profesjonalne procedury pracy i superwizji zespołowej. Często w swoich macierzystych zespołach zawodowych organizują grupy wsparcia i grupy superwizyjne. Organizują grupy wolontariuszy i podejmują systematyczną współpracę z innymi zespołami. Część uczestników szkolenia, jeszcze w trakcie jego trwania, formułuje autorskie programy środowiskowe a z czasem tworzy własne lokalne organizacje pozarządowe.

 

Po zakończeniu zajęć warsztatowych możliwe jest ubieganie się o certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie psychoprofilaktyki
i socjoterapii.

 

 

Pobierz dodatki w formacie PDF

Zobacz nasze pozostałe szkolenia

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję