TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ

Studium Pracy z Rodziną

I.    Cele Studium


Towarzystwo nasze prowadzi Studium Pracy z Rodziną (IIIo) dla osób zajmujących się zawodowo terapią uzależnień, pomocą psychologiczną, wychowaniem korekcyjnym, psychoprofilaktyką, resocjalizacją i pomocą społeczną, które pracują z rodzinami. Studium to przeznaczone jest dla osób, które mają już za sobą podstawowy cykl szkolenia zawodowego poświęcony pracy nad sobą, uzyskaniu elementarnych umiejętności uczenia się na błędach, pracy zespołowej, formułowania dynamicznej diagnozy oraz budowania indywidualnego programu korekcyjnego i zaawansowane szkolenie w zakresie metod psychokorekcyjnych, zawierania kontraktu terapeutycznego, podążania za klientem, partnerstwa, społeczności terapeutycznej, bezstronności i interwencji kryzysowych. Proponowane szkolenie adresowane jest do absolwentów prowadzonego przez nasze Towarzystwo Studium Metod Psychokorekcyjnych (IIo) i jest jego specjalistyczną kontynuacją. Program Studium nastawiony jest przede wszystkim na rozszerzanie i optymalizację form i metod pracy z rodziną zmarginalizowaną. Studium to ma na celu uzyskanie podstawowych dyspozycji
i umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu, pracy socjalnej, budowania diagnozy rodziny, motywowania do zmiany, zawierania kontraktu, pracy indywidualnej zorientowanej na rodzinę, pracy z parą, interwencji kryzysowych w rodzinie, konsultacji wychowawczych i rodzinnej opieki zastępczej. Uczy przede wszystkim rozumienia problemów rodzinnych od strony każdego z jej członków oraz wspierania procesu komunikacji i integracji rodziny. Warunkiem udziału w proponowanym szkoleniu jest czynne prowadzenie pracy z rodzinami w trakcie jego trwania.


II.    Program Studium


Szkolenie trwa około jednego roku i składa się z pięciu etapów:

1. trening wstępny  6 dni (50 godz.)
2. warsztaty pracy socjalnej z rodziną  6 dni (50 godz.)
3. warsztaty terapii małżeńskiej  6 dni (50 godz.)
4. warsztaty pracy nad relacjami z dziećmi   6 dni (50 godz.)
5. warsztaty rodzinnej opieki zastępczej   6 dni (50 godz.)
  łącznie     30 dni (250 godz.)


1. trening wstępny
Trening wstępny nastawiony jest przede wszystkim na naukę budowania diagnozy rodziny oraz na otwarcie komunikacji i integrację grupy treningowej. Przedmiotem analizy i diagnozy będą własne rodziny generacyne uczestników. W trakcie tego treningu każdy uczestnik ma okazję uzyskać wyczerpujące informacje na temat tego jak jest odbierany i rozumiany przez pozostałych członków grupy. Może poznać swoje silne i słabe strony w zakresie umiejętności kontaktowania się z innymi i funkcjonowania w grupie. Podstawowym celem tego treningu w ramach Studium jest też integracja grupy szkoleniowej umożliwiająca dalszą bezpieczną i intensywną pracę warsztatową.

 

2. warsztaty pracy socjalnej z rodziną
Warsztaty te umożliwiają uczestnikom poszerzenie i pogłębienie umiejętności nawiązywania kontaktu z rodziną. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy poszukują sposobów motywowania do zmiany oraz formułowania i zawierania kontraktu terapeutycznego. Uczą się stopniowej weryfikacji diagnozy i programu korekcyjnego oraz dostosowywania jego  zrealizacji do gotowości i możliwości rodziny. Warsztaty pracy socjalnej obejmują analizę przypadków oraz ćwiczenie w psychodramatycznej formie rozwiązywania różnych trudnych sytuacji we wstępnej fazie pracy z rodziną. Umożliwiają też poznanie efektywnych metod pracy socjalnej. Zajęcia te ułatwiają także przezwyciężanie własnych ograniczeń emocjonalnych i uprzedzeń oraz pełniejsze wykorzystanie naturalnych predyspozycji osobowościowych w pracy z rodziną.

 

3. warsztaty terapii małżeńskiej
W trakcie tych warsztatów uczestnicy uczą się prowadzenia terapii indywidualnej każdego z partnerów zorientowanej na rodzinę oraz pracy z parą. Zajęcia obejmują zarówno analizę prowadzonych przez uczestników spotkań z parami jak i ćwiczenie różnych metod pracy z parą w formie psychodramatycznej. Szczególne znaczenie w pracy z rodziną nadajemy umiejętności uwzględniania indywidualnych ocen, potrzeb i problemów każdego z członków rodziny oraz bezstronności w poszukiwaniu rozwiązań i wspieraniu ich realizacji. W okresie poprzedzającym te warsztaty uczestnicy prowadzą interwencje, konsultacje lub terapię par małżeńskich w swoich miejscach zamieszkania, natomiast ich przebieg, wyniki oraz trudności w realizacji omawiają i analizują w grupie treningowej w trakcie sesji warsztatowych. Zajęcia warsztatowe poświęcone są także pracy superwizyjnej nad trudnościami emocjonalnymi i uprzedzeniami uczestników ujawnianymi w trakcie ich pracy z rodzinami.

 

4. warsztaty pracy nad relacjami z dziećmi
Kolejne sesje warsztatowe poświecone są analizie i metodom pracy z rodziną nad ich relacjami z dziećmi. Uczestnicy zajęć uczą się formułowania diagnozy rodziny uwzględniającej sposób traktowania i wychowania dzieci oraz specyfikę relacji rodziców z poszczególnymi dziećmi. Szczególne znaczenie w pracy z rodzicami nad ich postępowaniem z dziećmi nadajemy umiejętności spojrzenia na relacje w rodzinie oczami dziecka oraz uwzględnienie jego subiektywnych ocen i przeżyć. Duże znaczenie nadajemy też umiejętności uczenia rodziców innych metod wychowywania dzieci niż poprzez kary i nagrody. Służy temu analiza przypadków oraz ćwiczenie różnych form pracy z rodzicami. Uczestnicy grupy mają okazję przećwiczyć w warunkach laboratoryjnych trudne sytuacje, które napotykają w swojej pracy z rodzicami oraz poznać i przećwiczyć nowe metody ich rozwiązywania. Warsztaty te zawierają też zajęcia superwizyjne.


5. warsztaty rodzinnej opieki zastępczej
Warsztaty te poświęcone są zasadom i metodom pracy z rodzinami zastępczymi. Obejmują one zarówno przygotowanie rodziny naturalnej w kryzysie do czasowego powierzenia opieki nad dzieckiem rodzinie zastępczej jak i przygotowanie dziecka do tej opieki. Zawierają także zasady i metody rekrutacji, szkolenia i wspierania rodzin zastępczych a także pomocy i interwencji w kryzysach wychowawczych w tych rodzinach. Warsztaty te umożliwiają poznanie specyfiki celów i problemów rodzinnej opieki zastępczej oraz metod ich rozwiązywania. Zajęcia w dużym stopniu opierają się na ćwiczeniach i symulacjach pozwalających uczestnikom wczuć się w sytuację opiekunów zastępczych i zrozumieć specyfikę tej formy pomocy dziecku i rodzinie w kryzysie.


z a j ę c i a    f a k u l t a t y w n e


W trakcie treningów i warsztatów, wieczorami, po zakończeniu ustrukturalizowanych zajęć sesyjnych, odbywają się też fakultatywne zajęcia wykładowo-seminaryjne, umożliwiające zdobycie wiedzy z zakresu psychopatologii, patogenezy i patomechanizmów uzależnień, patologii rodziny i patologii społecznej oraz założeń terapii i profilaktyki. Udostępniana i rozprowadzana jest też literatura fachowa oraz różne materiały i opracowania instruktażowe. Zajęcia te umożliwiają także wzajemną wymianę doświadczeń. Kontakty i współpraca nawiązane w trakcie szkolenia często kontynuowane są także po jego zakończeniu.
 

III. Oczekiwane efekty szkolenia

 

Uczestnicy Studium uczą się przede wszystkim rożnych form pracy psychokorekcyjnej z rodziną respektując specyfikę emocjonalną, wartości, motywację i gotowość do zmiany każdego jej członka. Pogłębiają umiejętności rozumienia i podążania za rodziną oraz selektywnego wspierania jej dążeń. Uczą się indywidualizacji, partnerstwa i bezstronności w pracy z rodziną. Poszerzają swoją wiedzę i umiejętności pracy z rodzinami marginalizowanymi. Zapoznają się z różnymi formami i metodami terapii rodzinnej, interwencji kryzysowej oraz rodzinnej opieki zastępczej. Poznają też profesjonalne procedury pracy i superwizji zespołowej. Często w swoich macierzystych zespołach zawodowych organizują grupy wsparcia i grupy superwizyjne. Organizują grupy wolontariuszy i podejmują systematyczną współpracę z innymi zespołami. Część uczestników szkolenia, jeszcze w trakcie jego trwania, formułuje autorskie programy środowiskowe a z czasem tworzy własne lokalne organizacje pozarządowe.


Po zakończeniu zajęć warsztatowych możliwe jest ubieganie się o certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie pracy z rodziną.
 

Pobierz dodatki w formacie PDF

Zobacz nasze pozostałe szkolenia

Sponsorzy
Do góry
design by: Heksa.eu
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję